نوامبر 7, 2017

اتاق مانیتورینگ دوربین مداربسته

اتاق مانیتورینگ دوربین مدار بسته

اتاق مانیتورینگ دوربین مدار بسته : دوربین های مداربسته درمراکزعمومی وپرتردد مانندمترو، پاساژ،سازمان های بزرگ،بیمارستان و.. به منظورکنترل محیط استفاده می شود. این دوربین های مداربسته دردسته های 16 تا32 تایی گروه بندی می شوند ودرمانیتوربه صورت مجزا نشان داده می شوند.
برای مثال یک بیمارستان را درنظربگیرید. دراین مکان 120-200 عدد دوربین مدار بسته در قسمت های مختلف نصب وراه اندازی شده است. ازآن جایی که بیمارستان یک محیط حساس وبا اهمیت می باشد بایستی تصاویربه صورت 24 ساعته مورد بررسی قرار گیرند.
دراین بیمارستان هراپراتور مسئول نگاه کردن وبررسی 2 مانیتوراست که درهرمانیتور به صورت مجزا 32 تصویر همزمان نشان داده می شود. بنابراین بسته به تعداد دوربین ها به 2 تا 3 اپراتورو 4 تا 6 ماینتورنیازاست تابه خوبی همه تصاویر تحت نظرباشد.

اتاق مانیتورینگ

اتاق مانیتورینگ

مانیتورها نیزجهت نمایش تصاویر،اندازه های مختلفی دارند. به این صورت که مانیتورهای بزرگ،16 تا32 تصویررا نمایش می دهند ودرمانیتورهای کوچک، تصویری که اهمیت بالاتری دارد، به صورت تکی نمایش داده می شود.
فرض کنید یکی از اپراتورها 32 تصویر ضبط شده توسط دوربین مداربسته را به طورهمزمان ازطریق مانیتور ها تماشا می کند. ناگهان دریکی ازتصاویراتفاقی می افتد.اپراتوربه منظوردرک بهتر وبیشتر، تصویرمربوطه را درمانیتور20 اینچی که وضوح بالایی دارد  مشاهده می کند.
همچنین علاوه بر این اپراتورمی تواند دراتاق مانیتورینگ، در صورت زوم دار بودن دوربین مدار بسته تصاویر را بزرگ نمایی کرده و با دقت بالایی آن ها را ممشاهده و بررسی نماید. در حالت استفاده از دوربین مدار بسته اسپید دام یا چرخان (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مراجعه شود به مقاله انواع دوربین مدار بسته )، اپراتور دوربین مدار بسته این امکان را دارد تا در صورت نیاز در زوایای مختلفی دوربین را چرخانده و اتفاقات را دقیق تر رصد نماید.

ازآنجایی که اپراتور دوربین مدار بسته بایستی مدت زمان زیادی را دراتاق مانیتورینگ بگذراند، پس وضعیت اتاق مانیتورینگ باید طوری باشد که که ازکارایی وکیفیت کاراو کم نشود

شرکت داده پردازان پارسوا