نوامبر 6, 2017

استاندارد ip دوربین مدار بسته چیست؟

استاندارد ip دوربین مدار بسته چیست؟

استاندارد ip دوربین مدار بسته چیست؟ ingress protection مخفف ip  ,

یک استاندارد بین امللی است که به منظورتعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی

دربرابرنفوذ ذرات خارجی وآب کاربرد دارد.

سیستم درجه بندی IP ازهمین حروف به همراه یک عدد دورقمی تشکیل

شده است. هریک ازاین دورقم مقاومت دستگاه را دربرابر یک عامل

نشان می دهد.

رقم اول(سمت راست) نشان دهنده میزان محافظت دربرابرورود اجسام

خارجی به بدنه می باشد. رقم دوم(سمت چپ) حفاظت درمقابل ورود

مواد مایع مانند آب به بدنه رانشان می دهد.

استاندارد ip دوربین مدار بسته چیست؟

درجدول زیردرجه بندی های مختلف استاندارد IP نشان داده شده است:

حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی

رقم اول

توضیحات

شرح

0

بدون حفاظت

فاقد هرگونه حفاظت خاص

1

حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر

ازدسترسی غیرمجازسطوح بدن محفاظت می کند

2

حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 12 میلیمتر

ازوارد شدن ضربه انگشت یا اجسام باقطرمتوسط محافظت می کند

3

حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 2.5 میلیمتر

ازوارد شدن ضربه اجسام با قطرکم محافظت می کند.

4

حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 1 میلیمتر

حفاظت در مقابل سیم یا نوار

5

حفاظت شده در برابر ورود گرد و غبار

مانع ازورود گردوغباربه راحتی به بدنه

6

حفاظت شده در برابر ورود ریز گرد

مانع ازوورود هرگونه گرد وغباربه بدنه

حفاظت در برابر ورود مواد مایع

رقم دوم

توضیحات

شرح

0

بدون حفاظت

فاقد هرنوع حفاظت خاص

1

عایق در برابر چکه های عمودی آب

مانع ازنفوذ قطرات عمودی به بدنه

2

عایق در برابر چکه های آب با حداکثر زاویه 15 درجه

چنانچه قطرات آب با زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود روی بدنه ریخته شود تاثیری بدی بر دستگاه ندارد.

3

عایق در برابر پاشیده شدن آب با حداکثر زاویه 60 درجه

در صورتی که آب با زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه پاشیده شود تاثیر مضری بر دستگاه ندارد.

4

عایق در برابر بارش آب از هر جهت و هر زاویه

پاشیدن آب ازجهت مختلف روی بدنه، نباید تاثیرمضری بردستگاه داشته باشد.

5

عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار از هر جهت

در صورتی که آب با فشار از هر جهت بر بدنه ریخته شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.

6

عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار زیاد از هر جهت

ریخته شدن آب به بدنه با فشارزیاد، نباید تاثیرمضری بردستگاه داشته باشد.

7

عایق در برابر قوطه ور شدن موقت دستگاه در آب

غوطه ورشدن دستگاه درآب به مدت محدود بدون آنکه تاثیرمضری داشته باشد.

8

عایق در برابر استفاده دائمی در آب

استفاده دائمی ازدستگاه درزیرآب بدون وارد شدن اثرات مخرب برعملکرد آن

در هنگام خرید دوربین مدار بسته بررسی این مولفه نسبت به شرجی بودن

محیط و وجود گرد و خاک حتما انجام گیرد تا موارد و خرابی های احتمالی

به حداقل کاهش پیدا کند