نوامبر 7, 2017

تفاوت دوربین مداربسته ارزان قیمت با برند

تفاوت دوربین مداربسته ارزان قیمت با برند

بین دوربین مداربسته ارزان قیمت با نوع گران آن چه تفاوتی وجود دارد؟ یعنی چه عواملی سبب اختلاف قیمت بین دوربین های مداربسته شده است؟

1. کیفیت رنگ

2. دید درکنتراست

3. دید درشب

4. دید درنورکم

5. تفکیک پذیری تصاویر

6. ریسک

کیفیت رنگ در دوربین مدار بسته

یکی ازعواملی که باعث این اختلاف قیمت شده است رنگ است. به اینصورت که دردوربین های ارزان قیمت، رنگ ها به صورت نامنظم ودرهم گریخته است. مثلا به حالت که درگوشه های تصویریا شکل،تجمع رنگ اتفاق می افتد.حتی ممکن است این بی نظمی دررنگ، به تغییررنگ کامل دردوربین مشاهده شود.

چنانچه  برای شما کیفیت رنگ بندی تصاویرازاهمیت بالایی برخورداراست بهتراست ازدوربین های بابرندمعتبراستفاده کرد.زیراامکان مشاهده دقیق رنگ ازاولویت نصب سیستم مداربسته است.

تفاوت دوربین مدار بسته ارزان قیمت با برند

2-  دید در کنتراست

کنتراست درلغت به معنی تفاوت است. اما دراینجا به عنوان تفاوت درسطح نورمعرفی می شود.

یکی ازمشکلات کلی دوربین مداربسته، کنتراست درسطح نورورودی به دوربین مداربسته است که برای حل این مشکل ازمکانیزم WDR استفاده می شود.WDR ازطریق افزایش نوردرمکان هایی با نورکم، وکاهش نوردرمناطق پرنور، باعث کاهش  کنتراست نوردوربین ونظارت برنقاط تاریک تصویرمی شود.

دوربین های ساده وارزان قیمت به دلیل فقدان قابلیت متعادل کردن نور، اگرمنبع نورمستقیمی درتصویردوربین وجود داشته باشد، قسمت های دیگرتصویرنیزکاملا تیره خواهدشد به خصوص وقتی که دوربین ها روبه پنجره ویا درب ورودی نصب شوند.

نکته: به هنگام نصب دوربین، تاحد امکان ازقراردادن دوربین به سمت منبع نورخودداری شود ولی چنانچه  این امرغیرقابل انکاربود ازدوربین هایی با قابلیتWDR به جای دوربین های ساده استفاده شود.

3- دید در شب:

همانطورکه پیش ازاین درمقاله دوربین مداربسته توضیح داده شد، تکنولوژی ساخت CCD دوربین های دیددرشب، بادوربین های عادی متفاوت است. طرزساخت دوربین های دیددرشب به گونه ای است که دید خوبی درطول موج های پایین تر(مادون قرمز) داشته باشند.

توجه داشته باشید که صرفا نصب چند LED دراطراف دوربین، آن را مناسب دید درشب نخواهد کرد.

دردوربین های مداربسته  دید درشب ارزان قیمت، CCD دوربین مناسب دید درروزاست وفقطLED های مادون قرمزبه آن اضافه شده است. به همین دلیل عملکرداین دوربین ها درشب مناسب نیست. زیرادیداین دوربین های درشب، برد زیادی ندارد.

درنتیجه چنانچه برای شما مهم است که دوربینتان تاچه اندازه درشب دید داشته باشد، بهتراست ازدوربین های باکیفیت بالاتراستفاده کنید.

4- دید در نور کم:

درمقاله دوربین مداربسته درمورد حداقل نورموردنیازبرای تشکیل تصاویردوربین صحبت کردیم. همانطورکه گفته شد برای گرفتن یک تصویرمناسب، میزان نورموردنیازبایستی حدود100 برابرکمترین نورموردنیازدوربین باشد. برفرض مثال چنانچه حداقل نور مورد نیاز دوربین 0.1 لوکس باشد درنور10 لوکس، یک تصویرمناسب را به شما می دهد.

برای نصب دوربین های ارزان قیمت، محیط نصب نوربایستی حداقل بین 100 تا300 لوکس نورداشته باشد تایک تصویرباکیفیت به شما بدهد. چنانچه نورمحیط ازاین مقدارکمترباشد تصویربانویزهمراه خواهد بود. این نویزبه صورت دانه های ریزورنگی درتصویردیده خواهد شد.

بنابراین بهتراست با افزایش نورمحیط به روش های مختلف، امکان نصب دوربین های ارزان قمیت را نیزفراهم کنید اما چنانچه ایجاد چنین وضعیتی برای شما مقدورنیست ویا امکان ایجاد این حالت وجود ندارد بهتراست ازدوربین هایی با کیفیت مناسب استفاده نمایید.

5- تفکیک پذیری تصویر

مهمترین فاکتوردرتعیین قیمت دوربین مداربسته، تفکیک پذیری یا رزولوشن تصویراست. تفکیک پذیری بالا به معنای بزرگتربودن تصویرخروجی دوربین است.

نکته: تفکیک پذیری بالا الزاما به معنای کیفیت بالاترتصویرنیست.اگرچه دوربین های با تفکیک پذیری باالامعمولاکیفیت بالاتری دارند اما کیفیت دوربین به واسطه عواملی دیگرازجمله حداقل نورموردنیازدوربین یا نسبت نویزبه تصویرکه پیش تربه آن اشاره شد، تعیین میگردد.

6- ریسک

وقتی می خواهید دوربین مداربسته تهیه کنید بایستی به کیفیت این دوربین ها توجه بیشتری داشته باشید.مثلا دوربین های مداربسته باقیمت پایین ترازآنجا که سیستم کنترل کیفیت ضعیف تری دارند، احتمال خرابی دوربین یا ضعیف شدن آن بالا خواهدرفت.حتی ممکن است دودوربین کاملا مشابه، تصاویرمتفاوتی ارائه دهندکه این یک مشکل جدی است وباید درنظرداشت.چنانچه شما به دوربین های کمتری نیازدارید، استفاده ازدوربین مداربسته ارزان قمیت به احتمال زیاد مشکلی را برای شما ایجاد نخواهدکرد اما چنانچه دوربین های موردنیازشما زیاداست(بیش از20)، بهتراست ازدوربین هایی استفاده کنید که ریسک نصب کمتری را برای شما ایجاد خواهندکرد.

شرکت داده پردازان پارسوا