نوامبر 7, 2017

توضیحاتی در رابطه با دوربین مدار بسته دید در شب یا مادون قرمز (IR)

توضیحاتی در رابطه با دوربین مدار بسته دید در شب یا مادون قرمز (IR) : دوربین مدار بسته دید در شب IR بااستفاده از ال ای دی های مادون قرمز، محیط اطراف خود را روشن می کنند ودرنتیجه امکان تصویربرداری درشب را فراهم می آورند.
امواج مادون قرمز، قسمتی ازطیف امواج است که قابل رویت باچشم انسان نیست وتنها ازطریق سنسورهایی تصویر دوربین مدار بسته را شناسایی می کنند. به همین دلیل ازاین طریق دوربین های دید درشب می توانندبدون آنکه نوری مرئی ایجاد کنند محیط اطراف خود را روشن کنند.

نکته ی مهمی را که باید به آن توجه داشته باشید این است که امواج مادون قرمزنسبت به نورمرئی بردکمتری دارد وقسمت های وسیعی ازطیف آن توانایی عبورازشیشه های ضخیم را ندارد ودرصورت وجود شیشه درمسیردوربین، نوردوربین به وسیله آن منعکس می شود.  همچین امواج مادون قرمز قابلیت شناسایی رنگ را برای حس گردوربین ازبین می برد وتمام تصاویری که درروشنایی ضبط شده اند سیاه وسفید دیده می شود.

دوربین مدار بسته دید در شب

نقاط ضعف دوربین مدار بسته دید در شب IR

این روش علیرغم سادگی وکم هزینه بودن که یک مزیت به حساب می آید نقاط ضعفی نیزدارامی باشند.

1- اشباع تصویر در دوربین مدار بسته دید در شب IR

یکی ازبرجسته ترین نقاط ضعف دید درشب آی آرایناست که تصاویربه واسطه نزدیک شدن اجسام یا افراد به دوربین اشباع شده است. همچنین به دلیل آنکه نوردردوربین های دید درشب به طرف بالاپرتاب می شود وتصاویربه دلیل نزدیک شدن افراد به دوربین سیاه وسفید دیده می شود امکان تشخیص صورت کاهش پیدامی کند. برای برطرف شدن این نقطه ضعف مکانیم Smart IR ایجاد شده است که با تنظیم IR احتمال اشباع شدن اجسام نزدیک به دوربین مدار بسته را کاهش می دهد.

2- انعکاس روی سطوح:

سطوح فلزی وشیشه ای نورمادون قرمزرا متفاوت ازنورمرئی منعکس می کنند که باعث کاهش دیدن اجسام پشت شیشه می شود ویامثلا پلاک خودرو براثرانعکاس امواج مادون قرمزبه صورت کاملا روشن به نظرمی رسد. به همین دلیل به طورمعمول دوربین مدار بسته دید در شب بدون IR انتخاب می شوند وبرای خواندن پلاک ازنورمرئی استفاده می کنند.

3-برد پایی در دوربین مدار بسته دید در شب IR

امواج مادون قرمزبا برد کمترازامواج مرئی منتشرمی شوند. برد های مفید دوربین های دید درشب معمولا بیشتراز30 مترنیست وچنانچه محیط کاملا تاریک وبدون سقف باشد این کمترمی شود.

EXIR IR در دوربین مدار بسته دید در شب

LEDهای دید در شب EXIR نوعی از LEDهای پرقدرت دوربین دید در شب هستند درشب برد بیشتری را برای دوربین های مداربسته به دلیل تمرکزبیشتروانتشارمتمرکزفراهم می کند. استفاده ازاین دوربین ها برای ایجاد دید درشب با برد بالا بسیارمناسب است.

IR Cut در دوربین مدار بسته دید در شب

نوعی فیلترکه مانع ازورود امواج مادون قرمزدرطول روز به دوربین مدار بسته دید در شب IR  می شود.

شرکت داده پردازان پارسوا