نوامبر 7, 2017

دستگاه ضبط دی وی آر هیبرید

دستگاه ضبط دی وی آر هیبرید : دستگاه هایی که قابلیت پشتیبانی همزمان از  دوربین مدار بسته تحت شبکه و دوربین مدار بسته آنالوگ را دارامی باشند. این نوع دستگاه ضبط و دی وی آر هیبرید برای ضبط و نمایش همزمان تصاویر آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نحوه ی کارکرد دی وی آر هیبرید

به واسطه این دستگاه ضبط DVR کاربران قادرخواهند بود ابتداازطریق دوربین مدار بسته آنالوگ کارخودرا شروع کرده وسپس به سمت دوربین مدار بسته تحت شبکه بروند. این نحوه عملکرد دستگاه های دی وی آر هیبرید سبب برتری اش نسبت به دستگاه های NVR ضبط که فقط دوربین مدار بسته تحت شبکه به آن متصل می شود شده است. دردستگاههای NVR برای اضافه نمودن دوربین های آنالوگ نیازبه استفاده ازDVS داریم. همچنین دستگاه های هیبرید به سخت افزارونرم افزارمجزانیازی ندارند. که این عامل باعث کاهش بهای تمام شده ودرنتیجه کاهش هزینه های اضافی برای کاربران شده است.

دی وی آر هیبرید

راه حل های دستگاه ضبط دی وی آر هیبرید برای ضبط تصاویر

به طورخلاصه هنگامی که به دوربین مدار بسته آنالوگ ودوربین مدار بسته شبکه  به صورت همزمان نیازاست تا دریک مدارمشابه اجراشود ودرسیستم  مدیریت تصویرمجزا(VMS) مدیریت شود دوراه حل پیش رواست:

1- DVS

2- هیبرید

نکته: درمکان هایی که ازنظرامنیتی اهمیت بالایی دارند ازدوربین مدار بسته تحت شبکه  و درمکان های با درجه اهمیت پایین تراز دوربین مدار بسته آنالوگ استفاده می شود. که این یک راه حل منطقی ازنظرحفاظت وهزینه است.

مهمترین مزایای دستگاه دی وی آر هیبرید:

1. قابلیت تطابق با بسیاری ازبرندهای دوربین شبکه دردنیا

2. امکان ادغام فوری واتصال دوجانبه صدا به منظورشناسایی رویدادها

3. مدیریت وکنترل ازراه دورکه منجربه دریافت هشداربه موقع توسط کاربرمی شود ومی توان ازطریق تلفن همراه پخش مجدد داشت.

4. قابلیت افزایش ذخیره سازی

5. توانایی تحلیل قوی تصاویر

6. قابلیت HD و مگاپیکسل

7. دیجیتال PTZ

8. بالابودن بهره وری دستگاه های هیبرید نسبت به NVR به خصوص درزمانی که تصمیم دارید تصاویربه طورمحلی ذخیره ومدیریت شود.

9. به دلیل آنکه زمان کمتری برای تنظیم وپیکربندی نیازدارد، راه اندازی وشروع به کاراین سیستم ها ودریافت تصاویرزنده وضبط سریع آن ها با مشکلات کمتری روبه رواست.

نکته: همانطورکه درابتداتوضیح داده شد دستگاه های هیبرید درمواقعی استفاده می شوند که کاربران نیازبه هردودوربین آنالوگ وآیپی داشته باشند وازاین طریق هزینه های سخت افزاری را کاهش می دهند.

تکنولوژی آی پی به دلیل پیشرفت روزافزونش به کمک متخصصان آمده تا درکناردوربین مدار بسته آنالوگ تصاویررا با کیفیت بالاتری ارائه دهد.

شرکت داده پردازان پارسوا