نوامبر 7, 2017

دوربین مداربسته دام و صنعتی

دوربین مداربسته دام و صنعتی : این مقاله به منظورارزیابی مکان اجرای پروژه، تعداد دوربین های موردنیاز، الزامات عمومی هریک ازدوربین ها ی مدار بسته ازجمله  مکان قرارگیری، میدان دید و شرایط نوری محیط  نوشته شده است. درپایان این مقاله شما قادرخواهیدبود تابا محدود کردن انتخاب خود ازدوربین مدار بسته مناسب برای هرموقعیت استفاده کنید.

1 دوربین مدار بسته دام یا گنبدی:

این دوربین مدار بسته به شکل سقفی ویا گنبدی شکل طراحی شده است که به طورمعمول درزیرسقف نصب می شودو دارای لنزیکپارچه است .
در تعریف کلی تجهیزات دوربین مدار بسته ، به کلیه دوربین های سقفی گنبدی شکل صرف نظرازقابلیت دیددرشب ویا نوع لنزیاامواج دوربین دام گفته می شود.

دوربین مدار سبته دام

انواع دوربین مدار بسته دام یا گنبدی:

این دوربین ها متناسب با انواع لنز دوربین مدار بسته عبارتند از:
لنز ثابت (ساده ترین نوع دوربین دام ): که فاصله کانونی اش متغیراست وقابلیت تغییرمحدوده دید وری فوکال (     Vari-focal      ) باتوجه به نیازوفضارادارد.
کاربرد دوربین های دام: محیط های اداری، بانک ها ومحیط های مشابه

مشخصات دوربین مدار بسته دام یا گنبدی :

1. متشکل ازیک محفظه شیشه ای به منظورجلوگیری ازگردوغباربه صورت حبابی
2. تنها قابلیت نصب روی سقف را دارند ودارای مدل های معمولی ودید درشب هستند.
3. دوربین های ثابتی بوده وبه صورت 360 درجه افقی و90 درجه عمودی تنظیم می شوند.

2-دوربین مداربسته صنعتی:

دوربین مدار بسته صنعتی که به دوربین باکس نیزشهرت دارند.ازجمله رایجترین نوع ازدوربین های مداربسته می باشند. این دوربین ها برخلاف نامشان دربازارایران، منحصربه مصارف صنعتی نیست وکاربرد مصرفی نیزدارد ونام اصلیش دوربین های بادی می باشد.
این دوربین ها مکعب های مستطیل شکلی هستند که قابلیت نصب لنزبه صورت جداگانه را دارند.

دوربین مدار بسته صنعتی

موارد مصرفی دوربین مدار بسته صنعتی:

از آنجا که سایر دوربین ها قابلیت سوار شدن یا تعویض لنز را ندارند ازاین دوربین ها که توانایی زوم یا فوکوس مطالب را دارند استفاده می شود.دوربین مدار بسته صنعتی به دوشکل با قاب وبی قاب وارد بازارشده اند ودرداخل وخارج ساختمان ها مورداستفاده قرارمی گیرند.

مشخصات فنی دوربین مداربسته صنعتی:

این دوربین ها به طورمعمول بدون لنزمی باشند که بنا به نیازبایستی تهیه ونصب گردند.کیفیت این دوربین ها ازتعداد خطوطی که درتصاویرایجاد می کند مشخص می گردد.
کیفیت های مورد قبول از 350TVL شروع شده و بهترین کیفیت 600TVL می باشد.

درداخل دوربین های صنعتی سیستمی وجود دارد که دیجیتال و آنالوگ می باشد وخروجی تصویرآنالوگ 75 هرتزمی دهد.
یکی ازکارکردهای دوربین مدار سبته صنعتی این است که این دوربین ها در محیط های داخلی و تمیز از پایه کوچک دوربین و در محیط های بزرگ و بیرونی جهت محافظت از گرد و غبار و رطوبت داخل کاور قرار داده می شود.