نوامبر 7, 2017

دوربین مدار بسته تحت شبکه در شبکه های بی سیم

دوربین مدار بسته تحت شبکه در شبکه های بی سیم: بعضی ازدوربین های مداربسته به دوربین مداربسته تحت شبکه معروف هستند که توسط شبکه بی سیم تصاویررا انتقال می دهند. در این بخش قصد داریم توضیحاتی در رابطه با دوربین مدار بسته تحت شبکه و شبکه های بی سیم را ارائه دهیم ، با داده پردازان پارسوا همراه باشید.

بخشی ازروش کاربا دوربین مدار بسته تحت شبکه در شبکه های بی سیم:

شبکه های بی سیم برای کاربران وشرکت هایی که نیازدارند داده واطلاعات موردنیازخود را به صورت متحرک درهرلحظه دراختیارداشته باشند مناسب  است.
شرح ابتدایی شبکه های بی سیم و کابلی:
شبکه هابه سه دسته شبکه های محلی(LAN) شبکه های شهری(WAN) وشبکه های گسترده تقسیم می شود.
شبکه های محلی(LAN) متناسب با محیط خانه ومحیط کار می باشند وبه این منظورطراحی شده اند.این شبکه ها به دوصورت کابلی(wired) یا بی سیم(wireless) طراحی شده اند.
این شبکه ها درابتدا به صورت کابلی وبااستفاده ازتکنولوژی Ethernet طراحی می شدند ولی امروزه به دلیل افزایش استفاده ازشبکه های بی سیم، تکنولوژی wi-fi روی کارآمده است.

دوربین مدار بسته تحت شبکه در شبکه های بی سیم

در شبکه های کابلی (که امروزه بیشتر با توپولوژی ستاره ای بکار می روند ) بایستی از محل هر ایستگاه کاری تا دستگاه توزیع کننده (هاب یا سوئیچ ) کابل کشی به صورت مستقل  صورت می پذیرد(طول کابل ازنوع CAT5 از ۱۰۰ مترنبایستی  بیشتر باشد درغیر اینصورت از فیبر نوری استفاده میگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله کاربرد فیبر نوری در دوربین مدار بسته مراجعه کنید.) که تجهیزات بکار رفته از دونوع غیر فعال (Passive ) مانند کابل ، پریز، داکت ، پچ پنل و………. . و فعال (Active )مانند هاب ،سوئیچ ،روتر ، کارت شبکه و……….. هستند .
موسسه مهندسی IEEE استانداردهای ۸۰۲٫۳u را برای Fast Ethernet و ۸۰۲٫۳ab و۸۰۲٫۳z را برای Gigabit Ethernet ( مربوط به کابلهای الکتریکی و نوری ) در نظر گرفته است .
شبکه های بی سیم ازیک ایستگاه مرکزی(Access Point) وتعدادی ایستگاه کاری تشکیل شده است.هرایستگاه کاری حداکثرتافاصله 30 متری ازایستگاه مرکزی(بدون مانع) قرارمی گیرد.

شبکه های بی سیم(wlan) ازسه استاندارد ارتباطی wi-fi استفاده می کنند:

شبکه های بی سیم نیز شامل دستگاه مرکزی (Access Point ) می باشد که هر ایستگاه کاری می تواند حداکثر تا فاصله ۳۰ متری آن (بدون مانع ) قرار گیرد . شبکه های بی سیم (Wlan ) یکی از سه استاندارد ارتباطی Wi-Fi زیر را بکار می برند :

۸۰۲٫۱۱b :

اولین استانداردی است که به صورت گسترده بکار رفته است .

۸۰۲٫۱۱a :

درمقایسه با استانداردقبلی سرعت بیشتری داشته اما گرانترازآن می باشد.

۸۰۲٫۱۱g :

جدیدترین استاندارد است که هردواستانداردقبلی را دربرمیگیردوازهمه گرانتراست.

شبکه های کابلی وبی سیم هرکدام مدعی این هستند که کارکردی بهترازدیگری دارند اما درانتخاب صحیح شبکه، بایستی قابلیت های آن ها را جداگانه درنظرگرفت.

دوربین مدار بسته تحت شبکه در شبکه های بی سیم

درمقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می توان قابلیتهای زیررا مورد بررسی قرارداد:

نصب و راه اندازی- هزینه- قابلیت اطمینان وکارایی

امنیت نصب و راه اندازی در شبکه های کابلی :

ازآنجا که ازمحل سوییچ مربوطه به هرکدام ازایستگاه های کاری کابل کشیده میشود بامسائلی چون سوراخکاری، داکت کشی، نصب پریزو…روبه خواهیم بود.
ضمنا اگرمحل فیزیکی ایستگاه های کاری تغییرپیداکند کابل کشی و….بایستی مجدد صورت پذیرد.
شبکه های بی سیم قابلیت تحرک بالایی دارند وبه دلیل استفاده ازامواج، تغییرات درمحل ایستگاه های کاری به سادگی امکان پذیراست.

روش های راه اندازی شبکه های بیسیم و دوربین مدار بسته تحت شبکه :

1. Ad hoc:

ارتباط مستقیم یا همتا به همتا (peer to peer) تجهیزات را با یکدیگرمیسرمی سازد

2. Infrastructure:

تمامی تجهیزات با دستگاه مرکزی را به هم مرتبط می کند.

با توجه به مطلبی که ذکرشد به این نتیجه می رسیم که نصب وراه اندازی وتغیرات در شبکه های کابلی نسبت به شبکه های بی سیم مشکل تراست.
تجهیزاتی چون هاب، سوییچ یا کابل شبکه و… ارزانترازموارد مشابه درشبکه های بی سیم می باشد اما بایستی هزینه های نصب وتغییرات احتمالی محیط را نیزدرنظرداشت.
نکته ای که بایستی به آن توجه داشت این است که قیمت این شبکه های بی سیم به مروززمان ارزانترمی شود.

قابلیت اطمینان:

یکی ازمواردی که توجه سرمایه گذاران را طی 20 سال اخیربه خودجلب کرده است قابلیت اعتماد تجهیزات کابلی می باشد.
اما یک نکته را نباید ازیادبرد که درموقع نصب ویا جابجایی اتصالات با دقت کنترل شوند.
تجهیزات بی سیم ازجمله Broadband Router مشکلاتی شامل قطع شدنهای پیاپی ، تداخل امواج الکترومغناظیس ، تداخل با شبکههای بیسیم مجاور و … را داشته اند.
روند روبه تکامل این تجهیزات نسبت به گذشته مانندg,802,11  باعث بهبود درقابلیت اطمینان شده است.

کارایی

شبکه های کابلی ازنظرکارایی، نسبت به سایرشبکه ها بالاترهستند.این شبکه ها درابتدا پهنای باند ۱۰ Mbps داشتند که با گذشت زمان به ۱۰۰ Mbps و ۱۰۰۰Mbps افزایش یافت. درحال حاضرسوئیچ هایی با پهنای باند  ۱Gbps ارائه شده است.
شبکه های بی سیم بااستاندارد ۸۰۲٫۱۱b ، حداکثرپهنای باندی 11 Mbps و با استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و۸۰۲٫۱۱g، پهنای باند  ۵۴ Mbps را پشتیبانی می کنند.
درتکنولوژی های جدید این روند با قیمتی نسبتا بالاتربه  ۱۰۸Mbps نیز افزایش داده شده است.
شبکه های بی سیم یا وایرلس علاوه برکارایی نسبت به فاصله نیزحساس هستند یعنی باافزایش فاصله نسبت به Access Point حداکثرکارایی پایین خواهد آمد.

به منظوربه اشتراک گذاشتن فایل ها واینترنت، این پهنای باند کافی بوده اما برای برنامه هایی که نیازبه تبادل زیاداطلاعات بین سروروایستگاه های کاری(Client to Server) است  کافی نمی باشد.
ازآنجا که شبکه های کابلی متصل به اینترنت می باشند وتجهیزاتی مانندهاب یا سوییچ به تنهایی قابلیت انجام وظایف دیواره آتشین را ندارند، بایستی درچنین شبکه هایی دیواره آتش مجزا نصب شود.
درشبکه های بی سیم همچون Broadband Router دیواره آتش به صورت یک نرم افزارمی باشد که برای استفاده ازقابلیت های آن، تنها بایستی تنظیمات لازم صورت پذیرد.
درشبکه های بی سیم به دلیل آنکه ازهوا به عنوان وسیله ای برای انتقال استفاده می شود، بدون استفاده ازتکنیک های خاص مانند رمزنگاری، امنیت کامل اطلاعات تامین نمی گردد.
جهت امنیت درتجهیزات می توان ازرمزنگاری WEP )) Wired Equivalent Privacy استفاده نمود.
حال با توجه به مطالبی که تا به اینجا مطالعه نمودید بایستی تصمیم بگیرید که درمحیط هایی که اشتراک اطلاعات بالاست ونیازبه ارتباطات احساس می شود کدامیک ازشبکه های بی سیم ویا کابلی مناسب تربه نظرمی رسد؟!
(WLAN: Wireless Local Area Networks) یا شبکه گسترده محلی: این شبکه مناسب محیط های دانشگاهی ویاآزمایشگاه ها که نیازبه استفاده ازاینترنت دارند می باشد.دراین شبکه ها چنانچه تعداد کاربران محدود باشد میتوان بدون استفاده از Access Point این ارتباط را برقرار نمود. ولی اگرتعداد کاربران محدود نباشد وجود وازاستفاده از Access Pointضروری است.

تکنولوژی های مورد استفاده در دوربین مدار بسته تحت شبکه در شبکه های بی سیم :

1- IR ( Infrared )
2- Bluetooth (IEEE 802.15 )

این شبکه ها مجوز ارتباط در محیطی حدود ۹۰ متر را می دهد البته در IR  نیاز به ارتباط مستقیم بوده و محدودیت مسافت وجود دارد .

(WMANS : Wireless Metropolitan Area Networks)

این شبکه ها ارتباط بین چندین شبکه یا ساختمان را دریک شهرمقدورمی سازند. برای گرفتن نسخه پشتیبان ازاین شبکه ها می توان از خطوط اجاره ای ، فیبر نوری یا کابلهای مسی استفاده نمود.
این روش ازکنترل وشنود کاربرانی که درشبکه مجوز ندارند جلوگیری می شود.
رمزنگاری WEP براساس الگوریتم RC4 بوسیله RSA می باشد.

(SSID: Service Set Identifier)

همانطورکه پیش ازاین گفته شد شبکه های WLAN ازچندین شبکه محلی تشکیل شده اند که هرکدام ازاین ها دارای یک شناسه می باشند.این شناسه ها در چندین Access Point قرار داده می شوند. هریک ازکاربران جهت دسترسی به شبکه موردنظربایستی  تنظیمات شناسه SSIDمربوطه را انجام دهد.

(MAC: Media Access Control)

MAC لیستی ازآدرس هایی که درشبکه استفاده می شود را به (AP: Access Point) مربوطه وارد کرده وبنابراین تنها کامپیوترهایی با این مشخصات اجازه دسترسی به آدرس ها را دارند.به عبارت دیگروقتی کامپیوتری یک درخواست را ارسال می کند MAC آدرس آن با لیست MAC آدرس مربوطه در AP مقایسه می شود وبراین اساس اجازه دسترسی یا عدم دسترسی آن مورد بررسی قرار می گیرد .
روش مطرح شده، تنها مناسب شبکه های کوچک است.زیرادرشبکه های بزرگ امکان ورود این آدرسها به AP بسیار مشکل می باشد.

انواع استاندارد ۸۰۲٫۱۱ :

این استاندارد برای نخستین بارتوسط انستیتیو IEEE معرفی شد که امروزه تکنولوژی های متفاوتی ازاین استاندارد برای شبکه های بی سیم ارائه شده است.
وقتی کسی می خواهد ارتباطات شما را کنترل کند بایستی درنزدیکی شما قرارگیرد.مهمترین ویژگی ومزیت بلوتوث نسبت به Infrared این است که حتی درصورت وجود موانعی مانند دیوار،تاثیری برروی سیگنال آن ندارد.همچنین بلوتوث ازتکنولوژی های رادیویی که قیمت گرانی ندارندومصرف برق کمتری نیزدارند استفاده می کنند.
شرکت اریکسون درسال 1994 برای اولین باراین تکنولوژی را ایجاد کرد .درسال 1998 شرکت های دیگری ازجمله نوکیا ، اینتل وتوشیبا نیزازاین تکنولوژی استفاده کردند. بلوتوث در فواصل کوتاهی بین ۹ تا ۹۰ متر کار می کنند این فاصله باعث بالارفتن امنیت این تکنولوژی می شود.

(WWANS: Wireless Wide Area Networks)

کاربرد این تکنولوزی بین شهرها یا کشورهایی که فواصل زیادی ازهم دارند به کار می رود. این ارتباط از طریق آنتن ها ی بی سیم یا ماهواره صورت می پذیرد .
شبکه هاهر روزه در حال گسترش هستند.

شرکت داده پردازان پارسوا