نوامبر 7, 2017

دوربین مدار بسته هوشمند

دوربین مدار بسته هوشمند : واژه هوشمندی درسیستم های دوربین مدار بسته هوشمند برای نخستین باردرتشخیص حرکت توسط دوربین، ایجادآلارم، فرآیندضبط و… ارائه شد.این تشخیص توسط سنسورهای PIR تعبیه شده دردوربین مدار بسته  که یک پردازش تصویری بود انجام شد وباعث بالارفتن قابلیت دوربین های مداربسته گردید.

این قابلیت دوربین تاثیرمستقیم روی کیفیت تصاویرداشته است.
باگذشت زمان وپیشرفت تکنولوژی، دوربین های مداربسته ای پیشتازهستند که قابلیت پردازش تصاویررا ارائه نمایند. قبلیت هایی همچون تشخیص حرکت در Background، شمارش ، دیوار مجازی و …
هوشمندسازی دوربین های مداربسته تا جایی پیش رفت که تعدادی ازشرکت ها تصمیم گرفتن یک Platform   برای کد نویسی ایجاد نمایند که این امربه صورت یک مکانیزم ماژولاربرای برخی دوربین های مداربسته تبدیل شد.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا وجود چنین امکاناتی روی دوربین مداربسته باعث بالارفتن کارایی آن ها می شود؟
زمانی که بحث شمارش مطرح می شود، چگونه دوربین مداربسته ازطریق سیستم های مدیریت اطلاعاتشان، شمارش را انجام می دهند؟ به عبارت دیگراین آمارواطلاعات چگونه می تواندراهگشای مدیران باشد؟

دوربین مدار بسته هوشمند

برای پاسخ به این سوالات و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوربین مدار بسته هوشمند با داده پردازان پارشوا همراه باشید..

برای اینکارمی بایست یک راهکارقدرتمند به منظورمدیریت این گونه اطلاعات پیاده سازی نمود. شرکت های سازنده نرم افزارهای مدیریت تصاویر، سیستم های خودرا به مکانیزم های هوشمند ازجمله شمارش ، تشخیص حرکت ، و … مجهز نمودند تا بتوانندازاین طریق نیازهای جدید را تاحدودی برطرف سازند.

امکانات و ویژگی های دوربین مدار بسته هوشمند

با توجه به اینکه محوراین مقاله درارتباط امکانات هوشمند دوربین های مداربسته است درادامه بحث درخصوص این امکانات ومزایا ومعایب آن صحبت خواهیم کرد.

1. تشخیص حرکت پیشرفته توسط دوربین مدار بسته هوشمند :

اصلاح شده الگوریتم تشخیص حرکت ابتدایی است. دراین الگوریتم، اجزای مختلف تصاویر، براساس حرکتشان دسته بندی می گردند. درواقع پردازشگرتصویری موجود دراین دوربین مداربسته ، حرکت اجزارا به طورمداوم بررسی می کند. برفرض مثال  این الگوریتم، یک تصویرازخیابان را زمانی درست ارزیابی می کند که یک خودرو ویا یک انسان درآن درحال حرکت باشد.درحالیکه درسیستم های ابتدایی، حرکت برگ درخت ویا سایه ساختمان وتجهیزات، منجربه تشخیص حرکت می شد. البته  این نوع تشخیص حرکت (Motion Detection  ) فقط دردوربین های خاص شرکت های قدرتمند یافت می شود.

2- ایجاد دیوارهای مجازی با دوربین مدار بسته هوشمند :

دراین الگوریتم هرگونه عبوراشیامتحرک ، براساس چشم اندازتصاویروترسیم خطوط فرضی روی تصویر، منجربه تشخیص فرآیندعبورازدیوارهای مجازی می گردد. دراین الگوریتم درحالت استاندارد، اندازه اشیا،سایه اشیا عبوری ودیگرمواردجزیی، کنترل می شودتاازایجادآلارم خطا جلوگیری گردد.

3- الگوریتم های شمارش اشیاء دوربین مدار بسته هوشمند :

دراین الگوریتم، شمارش اشیای عبوری، برطبق چشم اندازتصویروتعاریف تخصصی، ازیک خط فرضی ودرسایزهای مختلف انجام می پذیرد. این الگوریتم بعضی مواقع متناسب با مقدارپیچیدگی تصویر، تا 50 پارامترنیازبه تنظیمات دارد.

4- تشخیص توقف های غیر مجاز و بی مورد :

دراین الگوریتم، بعدازآنکه اشیا تشخیص داده شدند،فرآیندهای مربوطه فعال شده وسپس آلارم درخروجی دوربین فعال می گردد. دقت این الگوریتم برای اشیای مختلف متفاوت است.مثلا برای اتومبیل یک دقت دارد، برای شخص، اشیا و… دقت های دیگری دارد.
کارایی اصلی این دوربین درکنترل فرآیندهای ترافیکی، تشخیص تجمع ماشین آلات درمحل های غیرمجازوباقی ماندن اشیا درمحل های نامناسب کارایی دارد.

5-شناسایی و تشخیص ازدهام توسط دوربین مدار بسته هوشمند:

این الگوریتم به محض اینکه چگالی حجمی تصاویرازحدمعینی بالاتررودفعال می شود. به عبارت دیگرهنگامی تعدادافراد بیشتری درتصویروجود داشته باشد، الگوریتم تشخیص تجمع می دهد ومکانیزم های مربوط فعال می شود.
تشخیص نحوه عملکرداین الگوریتم براساس 1. تعاد اشیاء تشخیص داده شده 2. تغییرات گراف گرایی 3. گرمای تصاویر، تشخیص داده می شود ودقت درالگوریتم تاثیری درعملکردآن ندارد.

شرکت داه پردازان پارسوا