نوامبر 7, 2017

دوربین مدار بسته و تکنولوژی HLC

توضیحاتی در رابطه با تکنولوژی HLC :واژه HLC مخفف High light compensation است که کارکردی مشابه با BLC و WDR  که ازروش های جبران نورزمینه هستند، دارد.اما HLC نسبت به روش های دیگردارای وجه تمایزمی باشد ازجمله اینکه نورپس زمینه را به میزان بیشتری کاهش داده، نقاطی را که روشنایی بیش ازحد داشته باشد را پوشش می دهد وتصویرمناسبی را ارائه می کند. درمواقعی که میزان تابش نور به ویژه درشب زیاد باشد(همچون نورچراغ اتومبیل) باعث می شود تصاویربا وضوح کمتری دیده شود. روشی که مورد استفاده سارقان نیز می باشد. به این صورت که با تاباندن نورمستقیم باعث اختلال درعملکرد دوربین مدار بسته می شوند. این تکنولوژی باتنظیم نقاط پرنور، تصاویررا با کیفیت بالاتری ارائه می دهد.
تکنولوژی HLC درجایگاه های بنزین وورودی های پارکینگ به منظورخواندن پلاک ماشین کاربردبسیاری دارد.

HLC

تکنولوژی BLC در دوربین مدار بسته

تکنولوژی BLC، کوتاه شده عبارتcompensation Back Light به معنی اصلاح نورپس زمینه می باشد که باعث وضوح دید بیشتر تصاویر اشخاص واجسامی می شود که پشت آن ها به نور بوده و تشخیص آن ها سخت است.BLC نور را باشدت بیشتری ازپشت اجسام می تاباند وبه واسطه این تکنولوژی کیفیت تصاویر ضبط شده توسط دوربین مدار بسته
علت اینکه چنین مشکلی به وجود می آید این است که دوربین مداربسته میزان بازبودن Iris را براساس میانگین روشنایی تصویرمحاسبه می کند.
هنگامی که میانگین نورتصویر، ازمقدارمشخص شده فراتررود، دوربین مداربسته میزان نوردریافتی را، ازطریق بالابردن دریچه شاتروکاستن ازروزنه دریچه لنز، کاهش می دهد درنتیجه قسمت هایی ازتصاویرکه نورکمی دارند، تیره شده وبااستفاده ازالگوریتم BLC به 6 منطقه تقسیم شده ، که هردکدام ازمناطق دارای یک ضریب وزنی است. برفرض مثال چنانچه منطقه مرکزی ضریب 9 داشته باشد حتی اگرنور، کم باشد درمیانگین گیری جهت تنظیم دریچه لنز، عددی تعیین کننده می باشد. نهایتا تصویردرآن قسمت شفافیتش بیشترشده درصورتی که ممکن است تصویردربخش هایی که شدت نور، بیشتراست این گونه نباشد.