نوامبر 5, 2017

دوربین مدا ربسته و تحلیل هوشمند

دوربین مدا ربسته و تحلیل هوشمند

دوربین مدا ربسته و تحلیل هوشمند : در دوربین مدار بسته نیز امروزه در کاربردهای مصرفی و سرمایه گذاری میزان زیادی از اطلاعات تصویری وجود دارند.

ابزارهای کارآمدتری برای توصیف، طبقه بندی و مدیریت اطلاعات تصویری ،برای مقابله با تصاویر ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی حجیم نیازمند است و امروزه این ابزار به کمک تکنولوژی انواع دوربین مدار بسته نیز آمده اند.