نوامبر 5, 2017

  دوربین مدا ربسته و تحلیل هوشمند

  دوربین مدا ربسته و تحلیل هوشمند

  دوربین مدا ربسته و تحلیل هوشمند : در دوربین مدار بسته نیز امروزه در کاربردهای مصرفی و سرمایه گذاری میزان زیادی از اطلاعات تصویری وجود دارند.

  ابزارهای کارآمدتری برای توصیف، طبقه بندی و مدیریت اطلاعات تصویری ،برای مقابله با تصاویر ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی حجیم نیازمند است و امروزه این ابزار به کمک تکنولوژی انواع دوربین مدار بسته نیز آمده اند.

  Leave your comment

  Please enter your name.
  Please enter comment.

  نوشته‌های تازه