نوامبر 7, 2017

رده های دقت و تشخیص تصویر در دوربین مدار بسته حرارتی

رده های دقت و تشخیص تصویر در دوربین مدار بسته حرارتی

رده های دقت و تشخیص تصویر در دوربین مدار بسته حرارتی : کیفیت و توانایی اخذ اطلاعات، عوامل تعیین کننده برای میزان بهره برداری از تصاویر دوربین مدار بسته هستند. برای تصویر، غالبا چهار رده ی دقت یا تشخیص تعریف می شود که به شرح ذیل است :

رده های دقت و تشخیص تصویر در دوربین مدار بسته حرارتی

کیفیت و توانایی اخذ اطلاعات، عوامل تعیین کننده برای میزان بهره برداری از تصاویر دوربین مدار بسته هستند. برای تصویر، غالبا چهار رده ی دقت یا تشخیص تعریف می شود که به شرح ذیل است :

رده های دقت و تشخیص تصویر در دربین مدار بسته حرارتی

1)    Detection در دوربین مدار بسته حرارتی

حس کردن و یا آشکار نمودن جسمی که امکان دارد یک هدف باشد. (معمولا دیدن جسم بصورت یک لکه)

2)    Orientation در دوربین مدار بسته حرارتی

تشخیص ابعاد کلی سیستم را انجام می دهد. (تشخیص طول و عرض)

3)    Recognition در دوربین مدار بسته حرارتی

تشخیص رده هدف می باشد، یعنی توانایی تعیین خانواده جسم می باشد. بطور مثال، نشان دهد جسم هواپیما است یا هلیکوپتر.

4)    Identification در دوربین مدار بسته حرارتی

تشخیص و تمایز هدف در بین اجسام هم خانواده خود می باشد. بطور مثال، اینکه جسم چه نوع هواپیمایی است. در حقیقت تعداد پیکسل ها، از حالت 1 به 4 که پیش می رویم، زیادتر شده و تصویر با کیفیت بهتری نشان داده می شود.

شرکت داده پردازان پارسوا