نوامبر 7, 2017

زون‌هاي چهار لبه و هشت لبه

زون‌هاي چهار لبه و هشت لبه

زون‌هاي چهار لبه و هشت لبه:
اکنون به بیان زون های چهار لبه و هشت لبه می پردازیم : هر زون به چهار يا هشت قسمت در اين زون‌ها تقسيم بندی می گردد .  در صورتی که در آن‌ها معنی عبور نمودن از يك خط به معنی حضور داشتن

در قسمت تغيير پیدا می کند . زون به چهار بخش(قسمت ) مستطيلي دو تا در بالا و دو تا در پايين در يك زون چهار لبه تقسيم بندی خواهد شد . هم اکنون اقدام به نامگذاری می شود که دو بخش بالايي را A و دو بخش پاييني را  Bنامگذاري مي‌ نمایند . A به دو بخش A- و A+ وهمچنین Bبه دو بخش B- وB+ البته متناسب با هر بخش تقسيم بندی خواهد شد . يك پروسسور نور مادون قرمز جذب شده در حالت عددي در هر بخش را كه با دو شرط زیادتر بودن از يك مقدار حداقلی و در يك دوره تایم مشخصی را که شکل مي‌گيرد را آشكار خواهد نمود و بدین ترتیب از معادله زير استفاده می نمایند.

زون‌هاي چهار لبه و هشت لبه:

½A+B½-½A-B½=0
در صورتی که نتيجه صفر بدست آید  هيچ گونه آلارمي ناشی نشده است خطهای افقي به معنای قدر مطلق می باشند و حاصل A+B يا A-B را همواره بدون علامت (مثبت) در نظر خواهیم گرفت.
برای بهتر درک شدن موضوع فرض نمایید در زون شماره يك يك موش كوچك پیدا شده است و انرژي گرمايي مادون قرمزي به مقدار 2mJ (دو ميكرو ژول) در +B1 ايجاد خواهد نمود . در كجاي زون وضعیت حضور بدن موش هيچ اهميتي نداشته است تنهامسئله مهم این است كه وارد اين قسمت  شده است. حضور موش را هيچ گونه يك از قسمت هاي ديگر تشخيص نخواهند داد . به شکل  زير پردازشگر معادله را محاسبه خواهد نمود .

½0+2½-½0-2½=½+2½-½-2½=2-2= بدین ترتیب ایجاد هيچ آلارمي صورت نمی گیرد.
شخصی را فرض کنید که بدنش را مخفی کرده ( به اصطلاح دیگر بدنش را پوشانده است)   و بدین صورت روي زمين مي‌خزد تا از تحريك شدن سنسور جلوگیری کند اما آلارم طبق معادله زير ايجاد خواهدشد. چون:
½1+3½-½1-3½=½4½-½2½=4-2=2=alarm
بدین ترتیب  يك پردازشگر معادله ذکر شده را به شکل دائمی محاسبه می نماید و مشخص مي‌كند:
· حضور شيء در كداميك از بخش‌هاي چهارگانه معین شده است .
· میزان معادله در مورد آن قابل توجه می باشد يا نه .
· آيا ثابت ايستاده يا به زون بعدي تغيير مكان داده است .
هم اکنون این سوال پیش می آید که ‌در صورتی که موش به قدری به سنسور نزديك گردد  به گونه ای  كه همه ی بخش‌هاي يك  زون را بپوشاند آيا باز هم آلارم پدید می آید . به عنوان مثال فرض نمایید كه دقيقاً اين موش روي سنسور برود در اين وضعیت: ½2+2½-½2-2½=½4½-½0½=4-0=4=alarm
جواب دادن  به اين سوال اینگونه می باشد که بله و نه . در صورتی که آشكارساز حركت توانایی تشخيص دادن  پوشيده شدن سطح سنسور را دارا  باشد سيگنال آلارم رخ می دهد  و به عنوان تلاش اين حالت را در جهت  از كار انداختن کارکرد سنسور در نظر خواهد گرفت در صورتی که اگر سنسور داراي توانایی تشخیص دادن  به منظور جلوگيري نمودن از انرژي با طول موج‌هاي ديگر كه مرتبط به انسان نمی باشد  مانند  نور خورشيد مي‌باشد این امکان وجود دارد ایجادهیچ  آلارمی صورت نگیرد . چون بدن موش ساختار متابوليسمي مختلف  و دماي سطح مختلفی داشته است . بدین ترتیب طول موج مختلفی را تابش خواهد نمود.
هر زون به هشت بخش يا چهار زوج در زون‌هاي هشت‌گانه تقسيم بندی می شود  كه در مقابل فرد را هر زوج يك محدوده ورودي مي‌پوشاند. اين حالت بدون پردازش‌ها ي پيچيده‌تر اجازه پوشش 360 درجه را خواهد داد .
فواید سنسورهاي چهارلبه به صورت خلاصه به شرح زیر است :
. آلارم خطاي خیلی کم در برابر حضور اشخاص با درجه مختلف
· قدرت تعیین منبع های توليدكننده انرژي كه موجوديت غير انساني داشته اند.
توانایی تعیین پس زمينه و هدف بگونه ای که حتی در يك طول موج منتشر شده باشد. كه موجب می گردد  تلاش در ايجاد نمودن شيلد به واسطه فرد درجهت فريب سنسور را کم نماید . محاسبه زیر  قدرت تقويت مقادير را داشته است  به عنوان  نمونه :
½0.5+0.5½-½0.5-0.5½=½1½-½0½=1
قدرت پردازش بدون از دست دادن زمان اکثراً  امكان بررسي نمودن چندباره و بالا رفتن دقت را خواهد داد.
در برخی از موارد به عنوان بخشی از مدارات مجتمع سنسور PIR ساخته می گردد  و این امکان وجود دارد که شامل یک، دو، سه یا چهار “پیکسل”، شامل مساحتهای برابر از مواد گرما برقی باشد. این امکان نیز وجود دارد که به شکل جفتهائی به ورودی های مختلف تقویت کننده های تفاضلی سنسورها را متصل کنند. در این چنین ترکیبی سایز گیریهای PIR ها یکدیگر را خنثی خواهند نمود و در نهایت از سیگنال الکتریکی سایز متوسط دمای میدان دید برداشته خواهد شد . این در برابر آشکارسازی خطا  به سنسور که ناشی از تشعشع های نوری یا روشنائی های گسترده می باشد ،  اجازه خواهد داد  تا مقاومت نماید . می تواند این سنسور را نورهای روشن پیوسته اشباع نموده  و موجب گردد تا سنسور قادر نباشد  اطلاعات زیادتری را ثبت نماید . بدین ترتیب  این ترکیب تفاضلی، تداخل مد مشترک را مینیمم خواهد نمود که از راه اندازی نمودن ناشی از میدانهای الکتریکی نزدیک به وسیله مانع می شود. به طور خلاصه این ترکیب قادر نخواهد بود که اندازه گیری دما را انجام دهد و تنها به آشکار سازی اشیاء متحرک اختصاص داده می شود

منبع : دوربین مدار بسته