نوامبر 7, 2017

فنآوری های مورد استفاده در دوربین مدار بسته امنیتی

فنآوری های مورد استفاده در دوربین مدار بسته امنیتی : در ادامه مقالات قبلی در رابطه با دوربین مدار بسته امنیتی ، در این مقاله نیز قصد داریم در رابطه با فناوری های مورد استفاده در دوربین مدار بسته امنیتی توضیحاتی را ارائه کنیم ، با داده پردازان پارسوا همراه باشید.

 

تصحیح نور پشتی :

قرارگرفتن یک پنجره یا منبع نوری قوی درپس زمینه تصویری که دوربین ها ارائه می دهند باعث می شود تااشیا،اجسام و… که درمقابل این منبع نوری قرارمی گیرند بسیارتاریک وچه بسا غیرقابل تشخیص گردند. در صورتیکه پنجره یا منبع نوری پر قدرتی در زمینه تصویری که دوربین ارایه میدهد قرار گیرد تصحیح این نور در دوربین ممکن است باعث شود تا موضوعاتی که در مقابل این منبع نوری قرار گرفته اند بسیار تاریک و حتی غیر قابل تشخیص گردند . بنابراین فن آوری BLC در دوربین های مجهز به این فن آوری سبب می شود تا اشیا با دقت ووضوح درمقابل منابع نوری تولید شوند.

WIDE DYNAMIC RANGE :

فن آوری BLC باعث وضوح هرچه بیشتر اشیای تیره درتصاویر ضبط شده می شود.
فن آوری WDR در دوربین های مدار بسته سبب میشودتا چنانچه تصاویرتیره وروشن درمکانی موجود باشدوضوح ا شیا درتناسب با هم وبه بصورت کاملا مشخص تشکیل شود.

تقویت کردن تصویر (IMAGE ENHANCER) :

این فن آوری منجرمی شود تا اشیای موجود درتصاویر ضبط شده به صورت کاملا متمایزازهم دیده شود ولبه های اشیا مشخص ترشوند. این قابلیت به دوربین مدار بسته امنیتی این امکان را می دهد تا تصاویر را با وضوح و کیفیت بالاتری ضبط نماید.

فناوری های دوربین مدار بسته امنیتی

بالانس سفیدی تصویر :

هنگامی که یک شمع روشن درمقابل دوربین مدار بسته امنیتی قرارمی گیرد نقاط سفید رنگ شعله به صورت آبی کم رنگ  ونقاطی که دمای کمتری دارد به رنگ زرد متمایل به قرمزدیده می شود. درحالیکه واقعیت چیزدیگری است یا مثلا وقتی که اشخاص درجلوی دوربین مدار بسته امنیتی  قرارگیرند رنگ لباسشان درمواقعی که  درمحیط درون اتاق هستند با وقتی که درمحیط خارج هستند متفاوت است زیرامحیط بیرون نسبت به درون روشنایی بیشتری داشته وهمین فاکتورباعث این اختلاف شده است درحالیکه این وضعیت درچشم انسان اتفاق نمی افتد. علت این امراین است که چشم انسان رنگ سفیدی که درمحیط موجود است را متناسب با درجه حرارت آن رنگ احساس می کند ومابقی رنگ ها را متناسب با درجه حرارت رنگ سفید موجود درمحیط تشخیص می دهد.
کاربرداین فناوری در دوربین مداربسته مجهزبه AWB می باشد که برای رفع مشکلاتی که درتصاویردرمقابل دوربین مدار بسته امنیتی بوجود می آید استفاده می شود وسبب می شودتصاویر با رنگ های واقعی تر ومتناسب با درجه حرارت رنگ سفید موجود درمحیط نمایش داده شود.

تصحیح اتوماتیک سیگنال :

این فن آوری در دوربین های مدار بسته امنیتی باعث ازبین بردن تغییرات ناگهانی سیگنال های ورودی (افزایش وکاهش ناگهانی) وبرگرداندن به سیگنال اولیه قبل ازتغییرمی شود.البته این عمل باعث می شود تا درشرایط نوری پایین، برروی تصاویرنویزایجاد شود.

تصحیح اتوماتیک حساسیت در دوربین مدار بسته امنیتی :

این فن آوری در دوربین مدار بسته امنیتی باعث درتعادل قرارگرفتن روشنایی به دست آمده ازتصاویرتهیه شده توسط دوربین می گردد که این امربا کنترل سرعت شاتردوربین وتغییرسرعت شاتربه جای تغییردرمیزان نورورودی صورت می گیرد. این فناوری درمناطقی با فرکانس 50 هرتزقابلیت استفاده ندارند.
تصحیح لزرش :درمناطقی که فرکانس برق 50 هرتزدارند نورمتصاعد شده ازلامپ های فلورسانس ویالامپ جیوه ای باعث ایجاد پرش درتصاویرحاصل ازدوربین می شود. علت این امراین بود که دوره فرکانس خاموش وروشن شدن لامپ دراین مناطق50/1 ثانیه و سرعت شاتر 60/1 ثانیه و تولید 60 فرم در ثانیه است. برای حل این مشکلات دراین مناطق سرعت شاتررا به  120/1 افزایش داده که این امرباعث می شد تاتصاویربه دست آمده مقداری تیره ترشود.

تصحیح حداکثر حساسیت :

این فن آوری باعث کاهش سرعت شاترمی شود ومناسب زمانی است که بخواهیم ازیک موضوع مدت زمان بیشتری تصاویرداشته باشیم. اگرچه این عمل ممکن است تعدادی ازفرم ها را ازبین ببردویا درتصاویرنویزایجاد کند اما ازطریق ترکیب فناوری دید درروزوشب، تصاویربه صورت بهینه تری مورد استفاده قرارمی گیرند.

دید در شب :

چنانچه بخواهیم ازمنطقه ای تصویربرداری کنیم که میزان روشناییش کمترازیک لوکس باشد می توان فیلترقطع اینفرارراازمقابل  در صورتیکه بخواهیم از منطقه ای تصویر داشته باشیم که میزان روشنایی در آن از یک لوکس کمتر باشد میتوان فیلتر قطع اینفرار را از مقابل CCD دوربین برداشت در این صورت منبع ساطع کننده اینفرار به عنوان منبع نوری برای دوربین به کار برده میشود و در نتیجه میتوان درمناطق تیره نیز از اشیا تصویر برداری کرد البته استفاده از این فن آوری باعث می شود دوربین های رنگی نیز در این شرایط کاری تصاویر مونوکروم تولید نمایند.

فیلتر کردن نقاط خاص از دید دوربین مدار بسته امنیتی :

به هنگام تصویربرداری ازمناطقی که نیازدارد بخش خاصی ازمکان موردنظرموردمونیتورینگ دوربین مدار بسته امنیتی قرارنگیرد مانند پنجره های ساختمان ، می توان تاحداکثر4 بخش راتوسط این فیلترازمونیتورشدن توسط دوربین حذف نمود. این فناوری همچنین برروی دوربین های متحرک وبه هنگام زوم کردن تصاویرنیزقابل استفاده است.

انواع دیگراز فن آوری های مورد استفاده در دوربین ها :

زوم دیجیتال

امکان نمایش متن روی تصویر که نشان دهنده محل نصب دوربین مدار بسته امنیتی می باشد. در این نوع از دوربین های مدار بسته امنیتی امکان زوم دقیق و با دقت بالا وجود داشته و امکان ضبط تصاویر با کیفیت بالایی را به شما می دهد.

شرکت داده پردازان پارسوا