نوامبر 7, 2017

مزایای دوربین مدار بسته حرارتی نسبت به دوربین مدار بسته دید در شب

مزایای دوربین مدار بسته حرارتی نسبت به دوربین مدار بسته دید در شب

مزایای دوربین مدار بسته حرارتی نسبت به دوربین مدار بسته دید در شب :توانایی ایجاد تصویر در شب و روز را، این دوربین مدار بسته ها دارا هستند.
قابل آشکار شدن، هنگام بکار بردن دوربین حرارتی از طرف مقابل، نمی باشد.

مزایای دوربین مدار بسته حرارتی نسبت به دوربین مدار بسته دید در شب :توانایی ایجاد تصویر در شب و روز را، این دوربین ها دارا هستند.
قابل آشکار شدن، هنگام بکار بردن دوربین حرارتی از طرف مقابل، نمی باشد. به یک منبع کمکی (سیستم  Active) برای رویت هدف در برخی از دوربین های دید در شب نیاز هست که منجر به شناسایی در میدان رزم توسط دشمن مجهز به سیستم های دید در شب می شود. اما در دوربین حرارتی که تابش خود اجسام را دریافت می کند، به منبع خارجی نیازی نمی باشد، بنابراین در میدان رزم توسط دشمن مشاهده نمی شود.

مزایای دوربین مدار بسته حرارتی نسبت به دوربین مدار بسته دید در شب

امکان انتقال تصویر بر روی مانیتور را این گونه سیستم ها دارا هستند. بدین ترتیب علاوه بر مشاهده تصویر در درون چشمی، می توان تصویر را به یک مانیتور خارجی نیز ارسال کرد.

شرکت دوربین مدار بسته داده پردازان پارسوا