نوامبر 7, 2017

منبع تغذیه دوربین مدار بسته امنیتی

منبع تغذیه دوربین مدار بسته امنیتی:
AC MAIN SYSTEM : استفاده ازمنبع تغذیه AC در سیستم های دوربین مدار بسته، برای امکاناتی مانندکاور، هزینه نصب را کاهش می دهد.
24V AC SYSTEM  : کاهش بهای تمام شده علی الخصوص زمانی که دوربین مداربسته به حالت ترکیبی با کاوروهد چرخاننده افقی وعمودی متصل شده باشد.

:12V DC SYSTEM  باتوجه به اینکه دراین روش منبع تغذیه به طورمستقیم به دوربین متصل می شود وتغذیه هماهنگ کننده سیگنال های رادیویی، ازاین منبع استفاده نمی کند افت ولتاژدراین روش به حداقل می رسد.

SINGLE CABLE:  در این روش به دلیل آنکه یک کابل کواکسیال سیگنال ویدیویی و کابل تغذیه دوربین از یک منبع استفاده میکنند مقدار هزینه های سیم کشی کاهش می یابد . البته بایستی به این نکته توجه داشت که استفاده ازاین روش درمسافت طولانی مناسب نیست ودوربین هایی که توسط سازندگان مختلف تولید می شوند را نمی توان با این روش به یکدیگرمرتبط نمود.

منبع تغذیه دوربین مدار بسته

کارآرایی منبع تغذیه دوربین مدار بسته :

مهمترین انتظاراتی که یک کاربراز دوربین مدار بسته امنیتی دارداین است که ازنظروضوح دوربین مداربسته وروشنایی تضمین شده باشد.
منظورازوضوح این است که تصاویرارائه  شده توسط دوربین ها تاچه مقدارشفاف  وخوانا است.وضوح دارای دوشاخص افقی وعمودی است.وضوح افقی اشاره به تعداد خطوط سیاه وسفیدعمودی دارد که به راحتی می تواند تصاویری را که توسط دوربین مدار بسته گرفته شده است را با چشم ببیند. مثلا دوربین های مورد استفاده درمسائل امنیتی دارای وضوح افقی 330 تا480 می باشد. چنانچه به وضوح بالاتری نیازباشد از3 دوربین CCD با وضوح لفقی بالاتر از 600 استفاده می شود.
وضوح عمودی نقطه مقابل وضوح افقی است . درواقع وضوح عمودی حداکثرخطوط افقی است که دوربین مدار بسته می تواند برای تهیه تصویرازآن استفاده نماید. میزان وضح عمودی متناسب با سیستم اسکن مورداستفاده (PAL,SECAM,NTSC)) بین 350 تا400 خط است.
حداقل میزان روشنایی تصاویر حداقل چگالی نوری است که از شی مورد نظر تابیده شده و دوربین مداربسته تصویرمناسبی را ازآن ارائه می دهد.
واحد سنجش روشنایی بر حسب لوکس است .هر لوکس، میزان روشنایی یک متر مربع از سطحی است که شدت نوری برابر 1 لومن بر آن تابیده شود . درواقع روشنایی یک لوکس به صورت تجربی، میزان نوری است که از یک شمع در فاصله یک متری دیده میشود .

شرکت داده پردازان پارسوا