نوامبر 7, 2017

نسل های مختلف سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی

نسل های مختلف سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی

نسل های مختلف سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی : بر اساس شکل آرایه آشکار ساز بکار رفته، دوربین مدار بسته حرارتی به نسل های زیر تقسیم می شوند :
1)    نسل صفر (Generation -0)

نسل های مختلف سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی :

بر اساس شکل آرایه آشکار ساز بکار رفته، دوربین مدار بسته حرارتی به نسل های زیر تقسیم می شوند :

نسل های مختلف سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی

1)    نسل صفر (Generation -0)

استفاده از آشکار ساز تک المانی یا  یک آرایه خطی با تعداد المان اندک در یک دوربین حرارتی را نسل صفر می نامند. به دو اسکنر یکی افقی و یکی عمودی در این سیستم نیاز می باشد.

2)    نسل یک (Generation -1)

استفاده از یک آرایه خطی بسیار طویل آشکار ساز در یک دوربین مداربسته حرارتی را نسل اول می نامند . صرفا به یک اسکنر افقی در این سیستم نیاز می باشد.

3)    نسل دو (Generation -2)

استفاده از یک آرایه چند خطی بسیار طویل آشکار ساز در یک دوربین حرارتی را نسل دوم می نامند. صرفا به یک اسکنر افقی در این سیستم نیاز می باشد.

4)    نسل سوم ( Generation -3)

استفاده از یک آرایه دو بعدی آشکار ساز با تعداد المان های زیاد در یک دوربین حرارتی را نسل سوم می نامند. در این سیستم دیگر نیازی به اسکنر نمی باشد. شایان ذکر است که این نسل، جدیدترین نسل دوربین های حرارتی می باشد و هنوز بطور کامل در سیستم های نظامی گسترش نیافته است و اغلب سیستم های موجود در نسل های پشین تولید می شوند.

شرکت داده پردازان پارسوا