نوامبر 7, 2017

چه عاملی باعث می شود سرعت کامپیوتر و دی وی آرپایین بیاید؟

پائین آمدن سرعت کامپیوتر و دی وی آر : سرعت کامپیوتر نقش عمده ای در ضبط تصاویر دوربین مدار بسته دارد ، اگرسرعت کامپیوترشما نسبت به قبل کاهش یافته ودرحال حاضرکند عمل می کند حتما تاانتهای این مبحث با ما باشید وبا امتحان کردن روش های ارائه شده دراین جا، مشکل را برطرف کنید.

درمرحله اول شما بایستی به طورهمزمان سه کلید (Ctrl + Alt + Delete)را فشاردهید. پنجره ای تحت عنوان Windows Task Manager برای شما بازمی شود . این پنجره ازچندین تب وگزینه تشکیل شده است. گزینهPerformance را انتخاب کرده ووضعیت نمودارUsage , CPU Usage Historyرا مشاهده نمایید.

سرعت کامپیوتر و دی وی آر
این قسمت وضعیت سی پی یو را به شما نشان می دهد. میزان درگیری واشغال سی پی یو چقدراست؟ چه مقداربرنامه روی آن ذخیره شده است؟ درحالت عادی  اگرشما تعداد پنجره های زیادی را بازنکرده باشید ویا نرم افزاربا حجم سنگین را اجرا نکرده باشید، بیش از50 درصد حافظه مرکزی (CPU) آزاد می باشد.

اما اگرحافظه مرکزی شما یا سی پی یو،70تا 90 درصد اشغال شده بود، شما یکی ازمشکلاتی را که درذیل آورده می شوید خواهید داشت وبایستی آن را برطرف کنید.
ممکن است فن CPU شما دچارمشکل شده باشد و باعث گرم شدن وحرارت بالای آن شود. این مشکل، یک تاثیرعمده درسرعت سیستم شما دارد و خلل جدی وارد می کند. حتی ممکن است این مساله، منجر به آسیب رسیدن به تصاویردوربین مداربسته درDVR یا NVR شده وبرای چند ثانیه تصاویرثابت شود.

اگ رفن مشکلی نداشت وکارکردش عادی بود بایستی به سراغ گرمای رادیاتورکه مابین فن وسی پی یو است بروید وبا دست مقدارگرما را بسنجید.

رادیاتوردرحالت نرمال، مقداری گرما دارد اما چنانچه گرمای آن دست شما را آزاردهد باید بدانید که فن کند می چرخد وبایستی آن را تعویض کرد. اما اگررادیاتورخنک بود علتش این است که فاصله بین سی پی یو ورادیاتورازحدمجازبالاتراست وگرمای سی پی یو را جذب خودنمی کند.
دراین حالت کاری که شما بایستی انجام دهید این است که رادیاتور و فن را بازکنید،چسب سیلیکونی زیرآن را تمیزکرده ومجددا با چسب جدید رادیاتوریا هیت سنگ را به سی پی یو محکم بچسبانید.

ممکن است مشکل اصلی سیستم شما ازاین قسمت نباشد.

و این مشکلاتی که درفن ورادیاتوراتفاق افتاده به دلیل یک برنامه یا ویروسی که بی جهت سی پی یورااشغال کرده است باشد.
ممکن است شما متوجه اشکالات این برنامه ها نشوید اما درپشت پرده درحال خرابکاری باشد.

درهمین پنجره تسک منیجر، وارد Processes  شده وزیرکلمه سی پی یو اعداد را بخوانید و ببینید که کدام عدد ازهمه بزرگتراست وحجم بیشتری ازسی پی یو را به خود اختصاص داده است.

دراین جا شما دوحالت پیش رودارید؛ یکی اینکه این برنامه بخشی ازویندوزاست وبابستن آن سیستم با پیغامی که روی مانیتورنمایش میدهد به شما اعلام میدارد که ویندوزبسته خواهد شد ویا اینکه این یک برنامه مزاحم است وبابستن آن مشکل شما برطرف می شود.

بعدازانتخاب برنامه ای که درصد بالایی ازحافظه مرکزی یا سی پی یو را اشغال کرده است ( سرعت کامپیوتر و دی وی آر ) گزینه End Process را انتخاب کنید.

 

با انجام این کارها، ممکناست مشکل سیستم شما برطرف شده باشد وحجم سی پی یو به حدنرمال یعنی زیر50 رسیده باشد. اگربا زدن End process مشکل برطرف نشد، ممکن است فایل های ویندوزویروسی ویا دچار مشکلات مشابه شده باشد.

بنابراین شما بایستی نسبت به تعویض یا رفع مشکل ویندوزسیستم اقدام نمایید.