کابل آماده( تصویر و برق) دوربین مدار بسته

کابل آماده( تصویر و برق) دوربین مدار بسته

کابل آماده( تصویر و برق) برای انتقال تصویر و برق تغذیه در بستر سیستم های دوربین مدار بسته آنالوگ

 

این کابلها با کیفیت های مختلف بسته به کاربری های مختلف عرضه میگردد ولی با توجه به عبور جریان برق از کنار کابل تصویر و نویز ها و تاثیرات منفی جریانات برقی روی آنها ، استفاده این نوع کابلها در فواصل بالا توصیه نمیشود .

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

کابل آماده (تصویر تغذیه) 10 متر

کابل آماده (تصویر تغذیه)  10 متر ، برای انتقال تصاویر  و انرژی مورد نیاز در سیستم های دورب...

کابل آماده (تصویر تغذیه) 100 متر

کابل آماده (تصویر تغذیه)  100 متر ، این نوع از کابل دوربین مدار بسته نیز برای انتقال و ارسال تص...

کابل آماده (تصویر تغذیه) 15 متر

کابل آماده (تصویر تغذیه)  15 متر ، جهت انتقال تصاویر و اطلاعات در سیستم های دوربین مدار بسته آن...

کابل آماده (تصویر تغذیه) 20 متر

کابل آماده (تصویر تغذیه)  20 متر، برای انتقال تصاویر و اطلاعات تا برد 20 متر در بستر دوربین مدا...

کابل آماده (تصویر تغذیه) 25 متر

کابل آماده (تصویر تغذیه)  25 متر ، این کابل دوربین مدار بسته آنالوگ برای انتقال تصاویر و تامین ...

کابل آماده (تصویر تغذیه) 40 متر

کابل آماده (تصویر تغذیه)  40 متر ، این کابل دوربین مدار بسته تا برد 40 متر انرژی مصرفی دوربین م...

کابل آماده (تصویر تغذیه) 5 متر

کابل آماده (تصویر تغذیه)  5 متر : برای انتقال تصاویر و برق مورد نیاز در دوربین مدار بسته آنالوگ...

کابل آماده (تصویر تغذیه) 50 متر

کابل آماده (تصویر ،تغذیه)  50 متر، برای انتقال تصاویر و تامین برق مورد نیاز دوربین مدار بسته آن...