تجهیزات و خدمات شبکه

اجرای تخصصی پروژه های شبکه

نصب برند های مطرح و تکامل یافته دنیا توسط همکاران فنی و متخصص با قرارداد تامین و نگهداری و پشتیبانی 724 برای سازمانها و مشتریان خاص .