AGC در دوربین مدار بسته
 AGCدر دوربین مدار بسته AGC در دوربین مدار بسته AGC یا Auto Gain Control را می توانیم در دوربین مداربسته به معنای کنترل اتوماتیک دریافت یک مکانیزم کنترل کننده نور بدانیم . امروزه این فرآیند به [...]
Read More