دسامبر 1, 2017

ظروف کرایه صالحی / مدیریت

اولش خودمون 6 دوربین در نظر گرفته بودیم ولی با مشورت نصاب با 4 دوربین همه جا پوشش داده شد. همکارتون متعهد و با حوصله کارش رو انجام داد.